Arbetsrätt i Sverige

Om du någonsin har haft ett arbete har du mer eller mindre haft kontakt med begreppet arbetsrätt. Nedan följer en artikel om arbetsrätten i Sverige och vad facket har med arbetsrätten att göra.

Begreppet arbetsrätt

Begreppet arbetsrätt kommer från den del av var lagstiftning som reglerar förhållandet mellan en arbetsgivare och en arbetstagare. Det har skrivits mycket om begreppet i olika sammanhang

här är ett exempel på det. En av anledningarna till att det är ett så omskrivet ämne skulle kunna vara för att det berör så många människor. Många människor väljer att engagera sig i frågorna om arbetsrätt också, inte bara de som faller offer för omständigheter och hamnar i tvister av olika slag. Utan genom att exempelvis vara en del av en fackförening eller liknande också.

Svensk arbetsrätt kan generellt delas in i fem olika delar: den kollektiva arbetsrätten, regler som rör anställningsförhållanden, arbetstagarens inflytande, regler kring arbetsmiljön och regler som berör arbetsmarknaden. För den som vill fördjupa sina kunskaper ytterligare finns det mer information i lagböcker bland annat.

Arbetsmiljön och arbetsrätt

Regler kring arbetsmiljön kan handla om olika saker, dels den fysiska arbetsmiljön som berör arbetsplatsen och har du lediga kontorsrum kan du exempelvis hyra ut dem till de som kanske inte har lika bra arbetsmiljö på grund av hur kontoret är uppbyggt. Arbetsmiljörätten har dessutom en särskild myndighet som är knuten till just den frågan, Arbetsmiljöverket. Några av de många regler som innefattas av arbetsmiljölagen och som Arbetsmiljöverket ger ut (och som finns på nätet) är kravet på skyddsombud. På en arbetsplats med minst fem anställda måste ett skyddsombud utses och på arbetsplatser med minst femtio anställda måste det finnas en skyddskommitté. Dessutom står det att arbetsgivaren ska ansvara för företagshälsovård. Tyvärr så är det inte helt ovanligt att det inom vissa branscher råder brister på ovan nämnda punkter.

Fackföreningarnas roll

För att få vara en del av en fackförening krävs inte bara att du arbetar inom branschen som föreningen är verksam i, utan du måste också betala en fackföreningsavgift. Det har tidigare varit en bidragande orsak till att vissa har valt att inte vara en del av någon fackförening, men nu blir det ändring på det.

Fackföreningarna som går ihop i större fackförbund har som främsta roll att se till att arbetstagarnas villkor är i enlighet med lagarna och praxis inom branschen. Dessutom är fackförbunden uppbyggda för att medlemmarna ska kunna påverka så mycket som möjligt. Det är nämligen medlemmarna som bland annat röstar fram representanter till fackförbundens kongress och liknande. I Sverige är cirka 69% av alla som arbetar medlem i en fackförening och bland de största kan exempelvis Unionen nämnas. Att Unionen är så stora beror främst på att de arbetar med många branscher och är inte bundna till en enskild yrkeskategori eller bransch. På så vis kan du själv hålla koll på hur normer och praxis ser ut i just din bransch.

exploore